I. Tổ chức bộ máy
 • Chử Thị Thanh Bình
  • Phó trưởng phòng:
  • Trình độ chuyên môn:
   BS CK I
  • Trình độ lý luận chính trị:
   Cao cấp
  • Điện thoại:
   02133.876.701
  • Email:
   binhctt.soyt@laichau.gov.vn
 • Cao Thế Khanh
  • Phó trưởng phòng:
  • Trình độ chuyên môn:
   Thạc sỹ tài chính
  • Trình độ lý luận chính trị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0986636333
  • Email:
   khanhct.soyt@laichau.gov.vn
II. Chức năng nhiệm vụ

A. Chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế về chiến lược và sách lược y tế; giúp Lãnh đạo Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển ngành, tài chính, kế toán, viện trợ, dự án, thống kê y tế và Chương trình mục tiêu, sử dụng tài sản công.

B. Nhiệm vụ

1.  Công tác kế hoạch

1.1. Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh trình các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt.

1.2. Giúp lãnh đạo Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền.

1.3. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Sở Y tế phân bổ và thông báo các chỉ tiêu (bao gồm cả kế hoạch tài chính, xây dựng cơ bản) cho các đơn vị trực thuộc Sở.

1.4. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch phát triển ngành y tế và việc triển khai thực hiện kế hoạch của các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực y tế- dân số, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

1.5. Làm đầu mối giúp Lãnh đạo Sở Y tế quản lý Nhà nước về công tác viện trợ, hợp tác y tế; tổng hợp các nguồn viện trợ, hợp tác đưa vào cân đối nguồn lực chung. Theo dõi chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng viện trợ y tế theo quy định của Pháp luật.

1.6. Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư phát triển, bao gồm kế hoạch xây dựng cơ bản và kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế của địa phương.

1.7. Giúp Lãnh đạo Sở Y tế trong việc tổ chức thẩm định và đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tổ chức tài trợ.

1.8. Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế  định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế, giúp Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành.

1.9. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê  y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

1.10. Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của Sở Y tế.

1.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Y tế giao.

2. Công tác Tài chính

2.1. Hướng dẫn các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Sở y tế thực hiện công tác quản lý tài chính - Tài sản công theo quy định hiện hành

2.2.Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức xây dựng dự toán thu chi ngân sách y tế của tỉnh bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp, chi thực hiện chương trình mục tiêu; thu, chi từ nguồn vốn viện trợ và vốn vay, chi đầu tư xây dựng cơ bản trình  Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt trước khi Sở bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền.

2.3. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở; các chương trình dự án trình Lãnh đạo Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.4. Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Lãnh đạo Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị Hành chính, sự nghiệp do Sở quản lý.

2.5. Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh cho y tế địa phương bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay, vốn tín dụng, vốn viện trợ và các nguồn viện trợ khác theo quy định của Pháp luật.

2.6. Theo dõi và quản lý tài sản công được Nhà nước giao cho Sở Y tế quản lý, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của Nhà nước về quản lý và khai thác sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng quy định, chế độ Nhà nước.

2.7. Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các chương trình mục tiêu thuộc ngành y tế quản lý.

2.8. Tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.

2.9. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác tài chính và kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở.

2.10.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Y tế giao.

Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 148
Tháng 07 : 25.421