• :
 • :
Đề nghị người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khuyến khích khai báo y tế thường xuyên trên hệ thống truy vết của tỉnh tại địa chỉ https://truyvet.laichau.gov.vn hoặc www.tokhaiyte.vn, ứng dụng Ncovi, Bluezone.
I. Tổ chức bộ máy
 • Phạm Thanh Ngọc
  • Trưởng phòng:
  • Trình độ chuyên môn:
   BSCKCI –YTCC
  • Trình độ lý luận chính trị:
   Cao cấp
  • Điện thoại:
   02133.792.333
  • Email:
   ngocpt.soyt@laichau.gov.vn
 • Trần Thị Thúy Dậu
  • Phó trưởng phòng:
  • Trình độ chuyên môn:
   Cử nhân hành chính
  • Trình độ lý luận chính trị:
   Cao cấp
  • Điện thoại:
   02133.790.248
  • Email:
   ptcb.soyt@laichau.gov.vn
II. Chức năng nhiệm vụ

A. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế trên địa bàn tỉnh. 

B. Nhiệm vụ

1. Về công tác tổ chức bộ máy

1.1. Xây dựng các quy hoạch về tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

1.2. Xây dựng Tờ trình, Đề án về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có cấu tổ chức của Sở; về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Chi cục và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo phân cấp quản lý.

1.3. Tham mưu thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, giải thể các bộ phận thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1.4. Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức và tương đương thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý.

1.5. Tham mưu Quản lý công tác tổ chức các đơn vị y tế trực thuộc Sở.

1.6. Xây dựng, tổ chức hoạt động, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong toàn ngành.

2. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

2.1. Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức: Công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ và các công chức có chức danh khác.

2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý...

2.3. Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước.

2.4. Tham gia tổ chức việc thi tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

2.5. Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo quy định.

2.6. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức danh công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

2.7. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong ngành và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương

3.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho  Lãnh đạo Sở trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị theo quy định phân cấp quản lý.

3.2. Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức về lương, phụ cấp...

3.3. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế về tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.

3.4. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động.

3.5. Tham mưu cho  Lãnh đạo Sở Y tế giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

4. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 868
Tháng 07 : 179.494