I. Tổ chức bộ máy
 • Trần Thị Thúy Dậu
  • Phó trưởng phòng:
  • Trình độ chuyên môn:
   Cử nhân hành chính
  • Trình độ lý luận chính trị:
   Cao cấp
  • Điện thoại:
   02133.790.248
  • Email:
   ptcb.soyt@laichau.gov.vn
II. Chức năng nhiệm vụ

A. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế trên địa bàn tỉnh.  

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về công tác tổ chức bộ máy

1.1. Xây dựng các quy hoạch về tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý. 

1.2. Xây dựng Tờ trình, Đề án về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có cấu tổ chức của Sở; về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Chi cục và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo phân cấp quản lý.

1.3. Tham mưu thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đổi tên, giải thể các bộ phận thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1.4. Xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức và tương đương thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý.

1.5. Tham mưu Quản lý công tác tổ chức các đơn vị y tế trực thuộc Sở.

1.6. Xây dựng, tổ chức hoạt động, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong toàn ngành.

2. Công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động

2.1. Xây dựng quy hoạch lãnh đạo quản lý, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý lãnh đạo hằng năm của ngành trình phê duyệt theo phân cấp quản lý cán bộ.  

2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý, tin học...

2.3. Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước.

2.4. Tham gia tổ chức việc thi tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động công chức, viên chức, người lao động theo quy định phân cấp quản lý.

2.5. Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh công chức, viên chức ngành y tế theo quy định.

2.6. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, cách chức đối với công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

2.7. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị trong ngành và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động hàng năm.

3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương

3.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho  Lãnh đạo Sở trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu biên chế cho các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở theo quy định phân cấp quản lý.

3.2. Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động về lương, phụ cấp...

3.3. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế về tiến hành các thủ tục về thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

3.4. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động.

3.5. Tham mưu cho  Lãnh đạo Sở Y tế giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với công chức, viên chức người lao động theo quy định. 

4. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

5. Phối hợp với Thanh tra thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có liên quan.

6. Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ nâng lương, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân; thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, người lao động của các Phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 497
Tháng 02 : 497