I. Tổ chức bộ máy
 • Đặng Duy Hùng
  • Phó chánh văn phòng:
  • Trình độ chuyên môn:
   Bác sĩ CK I
  • Trình độ lý luận chính trị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   02133883666
  • Email:
   hungdd.soyt@laichau.gov.vn
II. Chức năng nhiệm vụ

A. Chức năng

Văn phòng là tổ chức thuộc Sở Y tế, có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Giám đốc Sở, điều phối hoạt động các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở; thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, công nghệ thông tin trong cơ quan Sở Y tế.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, tổng hợp và theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở Y tế

1.1. Xây dựng, tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của cơ quan Sở Y tế.

1.2. Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận các cuộc họp, hội nghị của lãnh đạo Sở đến các đơn vị có liên quan, đầu mối xây dựng chương trình công tác lịch công tác tuần, tháng năm của Ban Giám đốc Sở.

1.3. Điều phối hoạt động của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.

1.4. Xây dựng quy chế làm việc của Cơ quan Sở Y tế.

1.5. Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan Sở và tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của lãnh đạo Sở đối với những công việc mới, đột xuất của Sở có liên quan đến  các phòng và đơn vị có liên quan.

1.6. Giúp lãnh đạo Sở trong việc cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức cá nhân khi được ủy quyền. Tham mưu thực hiện công tác đối ngoại của Sở. 

2. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ của cơ quan Sở Y tế

2.1. Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn (đi, đến) kể cả trên mạng vi tính, điện, thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định. 

2.2. Thẩm định nội dung, thể thức các văn bản của Sở Y tế trước khi trình Lãnh đạo Sở ký, ban hành. 

2.3. Theo dõi tình hình xử lý công văn đi -  đến của các phòng thuộc Sở; tổ chức quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Pháp luật. 

2.4. Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo quy định của nhà nước. 

2.5. Tổ chức công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan: Nước uống, sửa chữa điện, nước trong khả năng cho phép.

2.6. Quản lý, đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc được thông suốt, quản lý xe ô tô đảm bảo phương tiện cho lãnh đạo sở, cán bộ đi công tác theo quy chế sử dụng xe ô tô của Sở y tế.

2.7. Sao chụp công văn, tài liệu cho các phòng thuộc Sở.

2.8. Thực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định, chịu trách nhiệm khánh tiết, công tác tổ chức trong các ngày Lễ, kỷ niệm, hội nghị của Sở.

3. Công tác công nghệ thông tin

3.1. Xây dựng hệ thống mạng nội bộ của cơ quan Sở, tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố mạng và các thiết bị máy vi tính, triển khai các biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống mạng bội bộ, tham mưu quản lý trang Website của Sở Y tế; 

3.2. Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng và thực hiện tin học hoá quản lý hành chính nhà nước ngành Y tế.

3.3. Đầu mối về công nghệ thông tin của ngành; trực tiếp quản lý về kỹ thuật và điều phối hoạt động sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ hội nghị trong ngành y tế.

4. Thực hiện công tác cải cách hành chính

Chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn thuôc Ṣ ở Y tế xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và các nội dung có liên quan tại cơ quan Sở Y tế và trong toàn ngành. Làm đầu mối tổ chức đánh giá, kiểm tra, tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành.

5. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác

5.1. Chủ trì và phối hợp với các phòng  thuộc Sở trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý chất lượng theo ISO vào công tác quản lý ngành Y tế. 

5.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Y tế. 

5.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn trong cơ quan Sở Y tế, phối hợp với Ban chỉ huy tự vệ củng cố, huấn luyện lực lượng tự vệ hàng năm; Đầu mối phối hợp với Công đoàn triển khai thực hiện xây dựng Cơ quan văn hóa;  phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân giám sát thực hiện các nội quy, quy chế... của cơ quan Sở Y tế.

5.4. Đầu mối chỉ đạo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm hành chính công của tỉnh theo quy định.

5.5. Tổ chức thực hiện công tác Pháp chế y tế trong toàn ngành. 

5.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn sở  xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm của Sở Y tế. 

5.7. Là đầu mối tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Y tế với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội.

5.8. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có liên quan.

5.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Y tế giao.

 

Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 505
Tháng 02 : 505