I. Tổ chức bộ máy
 • Triệu Văn Luyến
  • Chánh thanh tra:
  • Trình độ chuyên môn:
   Bác sỹ chuyên khoa cấp I
  • Trình độ lý luận chính trị:
   Cao cấp
  • Điện thoại:
   02133.790.280
  • Email:
   luyentv.soyt@laichau.gov.vn
II. Chức năng nhiệm vụ

A.  Chức năng

- Giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Y tế.

Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo qui định của Luật Thanh tra.

B.   Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

6. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra Sở.

8. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

9. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

10. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

11. Tổ chức và thường trực việc tiếp công dân theo luật định.

12. Hướng dẫn công tác nghiệp vụ thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

13. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ thanh tra y tế, cán bộ  thanh tra của Thủ trưởng cộng tác viên thanh tra và thanh tra nhân dân.

14. Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động thanh tra y tế tỉnh.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

Khảo sát
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 124
Tháng 07 : 25.397